< div id=”header ”>< / div>

tisdag 13 juni 2017

Knutssons marmeladfabrik enda bevarandevärda i kv Malmen och Charleshill !

Byggnadsnämnden i Varberg har kommit fram till att den gula byggnaden "Knutssons marmeladfabrik" är det enda som bör bevaras bevaras i kv Malmen.


Vill erinra att kultur- och fritidsnämnden tog beslut att förutom byggnaden Malmen 9 ("marmeladfabriken") också av kulturhistoriska skäl bevara Charleshill 1 på förslag från Sven Andersson (M) som förankrat sitt ställningstagande hos kollegan i nämnden Linda Berggren (S) ej närvarande på mötet.

Ingen var emot något annat yrkande lades inte och ingen votering begärdes samt ingen reserverade sig mot detta men själv hade jag på lut ett förslag likt Byggnadsnämndens förankrat hos Mia Petzäll (SD) och delvis hos ordföranden Christofer Bergenblock(C) vid ett personligt samtal.

Stefan Stenberg (C) byggnadsnämndens ordförande har på ett utmärkt sätt redogjort för Byggnadsnämndens ställningstagande i sin blogg.

Innan området bebyggs eller något rivs för den delen ska en detaljplan fastställas och den aktuella planen har varit ute på samråd.

Granskning, tillfälle för yttrande
När synpunkterna från samråden kommit in beslutar byggnadsnämnden om de eventuella ändringar som ska göras och att planen ska ställas ut för granskning av allmänheten.

Antagande
Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen.

Eventuellt överklagande
Nu finns tid till att överklaga beslutet. Tänk på att det är bara de som lämnat synpunkter senast under granskningen som har rätt att överklaga.

Laga kraft

Nu börjar den nya detaljplanen att gälla. Dags att söka bygglov!

Inga kommentarer: