< div id=”header ”>< / div>

fredag 3 februari 2017

Förtydligande av vilka alternativa lösningar som finns för åtgärdande av fästningspiren med anledning av dess påverkan från en eventuell byggnation av fästningsbadet


Pirförstärkning – Fästningspiren Varberg

Förtydligande av vilka alternativa lösningar som finns för åtgärdande av fästningspiren med anledning av dess påverkan från en eventuell byggnation av fästningsbadet


Beskrivning av ärendet I samband med utredning och projektering av åtgärderna för renovering av pirhuvudena samt anläggande av Fästningsbadet har det uppmärksammats att det finns ett stabilitetsproblem kopplat till befintlig pir, Fästningspiren.

Stabilitetsproblemet innebär att piren inte har tillräckligt hög säkerhetsfaktor mot skred för att den ska kunna upplåtas för en ny offentlig anläggning såsom Fästningsbadet och andra rekreativa aktiviteter där man vistas på piren.

Hamn- och gatuförvaltningen har låtit studera ett flertal olika utformningar och lösningar för hur fästningsbadet kan anläggas i området invid fästningspiren
. Med de olika alternativa lägena och utformningarna av badet följer olika lösningar för hur fästningspiren kan förstärkas. Hamn- och gatunämnden har löpande under 2016 tagit del av de olika alternativen och hur detta påverkar ekonomin för fästningsbadet respektive förstärkningsalternativen för fästningspiren. I nedanstående synliggörs kortfattat primärt hur piren påverkas av huvudalternativen för fästningsbadet

Övervägande I huvudsak kan tre alternativ identifieras för hur fästningspiren bör hanteras.

1. Fästningsbadet anlägges helt intill fästningspiren och förstärkning av piren sker genom anläggande av tryckbankar i kombination med jetinjektering på del av fästningspirens sträckning i höjd med själva badet. Fästningsbadets utformning följer med detta alternativ den ursprungliga utformningen och idén. Bedömd kostnad för pirförstärkningen uppgår till 11,0 miljoner

2. Fästningsbadet anlägges en kort bit ut från fästningspiren. Badet utformas enligt de ursprungliga utformningsprinciperna och idéerna men blir fristående från fästningspiren. Förstärkning av fästningspiren sker genom att tryckbankar anlägges längs hela pirens sträckning på norra sidan om piren. Bedömd kostnad för pirförstärkningen är 5,5 miljoner. Detta alternativ har tidigare valts bort med hänsyn till osäkerheten om den externa medfinansiären godtar en förändrad och justerad badanläggning i förhållande till vad som överenskommits mellan den externa parten och kommunen.

3. Om beslut fattas att fästningsbadet inte ska anläggas rekommenderas ändå att fästningspiren förstärkes. Förstärkning av fästningspiren sker i så fall genom att tryckbankar anlägges längs hela pirens sträckning på norra sidan om piren. Bedömd kostnad för pirförstärkningen är 5,5 miljoner. En variant i detta alternativ är att avvakta med förstärkningsarbetena till dess att piren uppvisar konkret deformation och stabilitetsförändring och åtgärda först när skada uppstått. Om beslut fattas om att avvakta med pirförstärkning behöver piren relativt omgående förses med avspärrning och skyltning som gör att inte människor vistas på piren.

I det beslut som hamn- och gatunämnden fattade under hösten 2016 är det ovanstående beskrivna alternativ 1 som förordas.

Hamn- och gatuförvaltningen i Varberg

Inga kommentarer: