< div id=”header ”>< / div>

onsdag 30 mars 2016

Alliansen rustar för val !


Alliansen ska gå till val på eget valmanifest? Jaha tänker någon. De lyckades inte ens fälla regeringen denna valperioden. De gick med på DÖ som föll ihop som ett korthus efter bara något år.

Alliansen förlorade valet 2014 och istället fick vi en helt oprövad rödgrön regering samt i kommuner, landsting och regioner majoriteter som INTE består av alliansen eller ENBART alliansen.

Dessutom har åtminstone ett parti KD rejäla problem med att i opinionen legitimera sig som ett riksdagsparti samtidigt som SD har rekordstöd.

Det intressanta blir ju om regeringspartierna går fram med ett gemensamt valmanifest för de vill väl stärka sin position. Men hur gör man i kommunerna inte minst i borgerliga Halland där Miljöpartiet ingår som en del i styrunderlaget i regionen som vill fortsätta som region och i fyra kustkommuner?

Jag tror det är viktigt att folk får veta före valet vad de röstar på och vilka som kan tänkas samarbetas med. Just nu är svensk politik en regering som kan tänkas samarbeta med alla utom SD. Sedan en splittrad opposition där V är en slags budgetalibi för regeringen och alliansen gör allt för att slippa ha med SD att göra.

1) Alliansen bör gå till val tillsammans.

Vi är ärliga med att vårt samarbete står inför flera utmaningar. Det visar inte minst de fortsatta slutsatserna i utvärderingen. Alla våra partier genomgår nu nödvändiga processer för att utveckla nya idéer och politik. Det innebär att alla våra förslag ännu inte är lika samspelta som tidigare. Samtidigt driver vi tillsammans redan i dag regeringen framför oss i en rad viktiga frågor.

2) Alliansen står fortsatt för den starkaste värdegemenskapen i svensk politik.

Vi är därför övertygade om att alliansen bör gå till val tillsammans när det är dags att möta väljarna igen. Det är inom ramen för allianssamarbetet som vi har den bästa möjligheten att nå ut till fler väljare, kunna bilda regering och få genomslag för de reformer som behövs för att vända utvecklingen i Sverige.

3) Behov av ny reformagenda för Sverige.

Vi omprövar nu vår politik enskilt, men vi ska också göra det gemensamt. Det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder. Alliansen har en bred samsyn vad gäller vikten av stabila offentliga finanser, fler jobb och fler vägar till arbetsmarknaden, men även här behöver vi ta fram nya svar för en bättre gemensam politik. Vårt besked är att alliansen ska gå till val med ett gemensamt valmanifest.

4) Lär av organisatoriska brister.

Särskilt inför valet 2014 avstannade vår politikutveckling. En stor del av detta kan kopplas till organisatoriska brister och en centralisering som gjorde att utvecklingsarbetet inte var lyhört inför väljarna. Alliansen ska vara visionsskapande, framåtblickande och svara upp mot den vardag som människor möter. Reforminriktade politikutvecklingsgrupper bör därför arbeta under mellanvalsperioderna även när vi åter är i regeringsställning. Arbetet bör vara mer frimodigt än i regerings- och riksdagsarbetets vardag. Det ska säkerställa att vi kontinuerligt ser över och utvecklar vår gemensamma politik för att den ska vara trovärdig, relevant och inriktad på att komma till rätta med det som inte fungerar i vårt samhälle.

5) Förbättra kampanjverksamheten.

Trots en återhämtning i opinionen de sista månaderna innan valet 2014 pekar mycket på att alliansen hade kunnat genomföra en bättre valrörelse sett till såväl kampanj som planering. Aktiviteterna skedde för sent. Till exempel presenterades valmanifestet endast några veckor innan valdagen vilket minskade möjligheterna att nå ut med hela den samlade politiken. Kampanjverksamheten behöver förbättras med mer långsiktig planering och tydligare budskap. Det ska ta sin grund i förändringsvilja och reformer för framtiden.

6)Hitta gemensam kraft igen.

Allianssamarbetet ska vara ett gemensamt projekt. Det ska skapa entusiasm i samtliga av våra partier. Vi behöver även bättre lyckas bredda projektet och aktivera borgerligheten utanför partipolitiken. Det handlar om att engagera och ta tillvara den kraft som finns i alla de nätverk, organisationer och hos opinionsbildare som är övertygade om att Sverige kan bli bättre med en annan politik. En gemensam tydlig agenda som möter dagens samhällsproblem är grunden för att skapa framåtanda och förutsättningar för att stärka Sverige. Det är också grunden för att kunna vara förberedda, ta ansvar och hålla det man lovar.

De rödgröna partierna samlar sedan valet 2014 ett större regeringsunderlag än alliansen och innehar därför regeringsmakten. Under våren kommer våra partier att presentera separata motioner till regeringens vårbudget. Vi och allt fler väljare känner en frustration över Sveriges utveckling och vill ha förändring. Därför arbetar nu de fyra allianspartierna både enskilt och tillsammans med att skapa en reformagenda för att möta dagens stora samhällsutmaningar. För oss är det politiska innehållet avgörande. Med slutsatserna från vår gemensamma valutvärdering ska vi nu lägga grunden för ett framtidsinriktat allianssamarbete som kan bygga hela Sverige starkare. Vi kommer tillsammans att söka väljarnas förtroende för att alliansen ska bli den naturliga regeringsbildaren efter nästa val.

Inga kommentarer: