< div id=”header ”>< / div>

lördag 28 januari 2017

Byggboom i Halland men bevarandeintressen, p-normer och grannar bromsar utvecklingen i Varbergs centrala lägen !


Byggaboom i Halland skriver HN om.

"Byggboomen i bostadsbranschen håller i sig. Byggandet av flerbostadshus ligger på den högsta nivån sedan Miljonprogrammets tid på 1970-talet. Ifjol påbörjades byggandet av närmare 2 500 lägenheter i Halland. Siffran för 2017 ännu högre, drygt 3 000 nya lägenheter till ett sammanlagt värde av närmare 5 Mdr, enligt Hallands Affärers beräkningar

Vad händer i Varberg?

Under förra mandatperioden antogs en bebyggelsestrategi som ska kompletteras med en förtätningsstrategi och en parkeringsstrategi.

Utbyggnadsplan för bostäder

Varbergs kommuns utbyggnadsplan för bostäder beskriver kommunens planerade utbyggnad av bostäder mellan år 2016-2030. Kommunen räknar med att växa med ca 18 000 invånare fram till år 2030. Befolkningsökningen kräver en högre utbyggnadstakt av bostäder än vad kommunen tidigare haft. Detta medför i sin tur ökat behov av infrastruktur och service såsom VA, skolor och gc-vägar. Kommunen bedömer att det kommer att behöva byggas ca 8500 nya bostäder under denna tidsperiod (exklusive det uppdämda behovet). Detta skulle kunna uppnås genom att gemensamt styra mot att färdigställa ett fåtal attraktiva större utbyggnadsområden som genererar en stor variation av bostadstyper.

Aktuella program och planer i centrumnära lägen


Jag vill här ta upp vad jag tycker är intressant

kv Malmen och Charleshill

Min kommentar: Kvarteret ligger omedelbart nära centrum och bör vara attraktivt för nybyggnation. Känsliga delar är om det anses vara fastigheter värt att bevara ur kulturmiljö. Det finns mycket historik i kvarteret.

kv Falkenbäck


Min kommentar: Här vill kommunen frångå den tvingande p-normen för att kunna bygga billigare.

kv Krukmakaren 13

Min kommentar: Intressant projekt där två hus bedöms kunna rivas för tätare bebyggelse. Där byggnadsnämnden fått beslutsvånda för grannarna har tryckt på att det inte passar in.

Inga kommentarer: