< div id=”header ”>< / div>

torsdag 7 augusti 2014

Miljöpartiets Valmanifest ett Grönare och Varmare Varberg 2014-2018 !

För ett Grönare och Varmare Varberg 2014-2018

Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Med bas i skola och utbildning ska kommunen alltså vara ett föredöme i att forma ett samhälle som bygger på sunda värderingar där mobbning och utanförskap motverkas.

Detta arbete ska också gå igen i kommunens uppdrag som arbetsgivare, där kommunala verksamheter ska framstå som ett föredöme när det kommer till att främja allas lika värde.
----------------------------------------
KLIMAT OCH MILJÖ

Det är märkligt och skrämmande att Sverige inte kan nå de nationella miljömålen, även Varberg behöver bli bättre på att uppfylla de lokala miljömålen. Den gemensamma ambitionen måste vara ett grönare Varberg där miljöförstöring och klimathot tas på allvar.

Miljöpartiet vill

installera fler solceller på kommunala tak med bra sollägen, antingen genom kommunalt byggande eller genom att andra aktörer bereds tillgång

säkerställa hög social, etisk och ekologisk standard genom tydlig uppföljning och redovisning av kommunens upphandlingar

servera GMO-fri och i huvudsak ekologisk mat i kommunala verksamheter, köttprodukter ska dessutom uppfylla svenska djurskyddskrav

kartlägga och minimera förekomsten av hälsofarliga kemikalier i de delar av kommunens verksamhet där barn och ungdomar regelbundet vistas

SKOLAN

Varje förlorad timme för ett barn blir till en börda för samhället i ett senare skede. Barn och ungdomars utbildning är det fundament som låter Varberg växa till en attraktiv plats att leva och bo på. Genom att se alla barn och ungdomar använder vi detta instrument för att bygga ett varmt Varberg där alla har samma förutsättning att förverkliga sig och sin framtid.

Miljöpartiet vill

servera mat som tillagas på plats och från grunden i de kommunala verksamheterna
satsa på barn och ungdomar med särskilda behov genom att tidigt sätta in åtgärder som leder till att de klarar sin skolgång

ge lärare gott om tid till undervisning och elevsamtal samt förberedande av lektioner

möjliggöra kommunalt självstyrande skolor

RESANDE OCH TRANSPORTER

Att resa på annat sätt än med bensinbil är viktigt för framtida generationer och därför måste vi arbeta med gröna alternativ. En stor och viktig pusselbit i detta är att bygga smarta lösningar för kollektivt resande samt att komplettera med utökad möjlighet att göra kortare resor med cykel.

Miljöpartiet vill

prioritera cykeln som färdmedel och bygga ut cykelvägnätet samt anlägga fler cykelparkeringar

att ekonomiska, tekniska och miljömässiga hänsyn tas vid byggande av Varbergstunneln

använda arbetet med resecentrum för att integrera ett sammanhängande hållbart transportsystem i hela kommunen

ge invånare ökade möjligheter att bo och verka inom hela Varbergs kommun genom stöd till samåkning och förbättrad kollektivtrafik

Inga kommentarer: